ST五环

000412
查买卖点
已退市
开盘价: 3.01 最高价: 3.04 最低价: 2.89 昨收价: 2.89
振幅: --- 换手: --- 成交量: 3.98万手 成交金额: ---
日交易趋势图

注: 趋势图分2部分,上部为每分钟价格蜡烛图,下部分为每分钟成交量。

报告期 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
基本每股收益 --- --- --- ---
稀释每股收益 --- --- --- ---
每股收益加权
(扣除非经常性损益后)
--- -0.06元 --- -0.12元
每股净资产 -0.43元 -0.40元 -0.37元 -0.34元
每股净资产(调整后) --- --- --- ---
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.00元 --- --- 0.00元
净资产收益率摊薄 --- --- --- ---
净资产收益率加权 --- --- --- ---
营业收入 --- --- --- ---
营业外收入 --- --- --- ---
营业利润 -21.80百万 -14.45百万 -7.17百万 -29.79百万
投资收益 -3.72百万 -2.48百万 -1.24百万 -5.02百万
利润总额 -25.52百万 -16.92百万 -8.41百万 -34.82百万
净利润 -25.52百万 -16.92百万 -8.41百万 -34.82百万
净利润
(扣除非经常性损益后)
--- --- --- ---
流动资产 5.33百万 --- --- 5.27百万
流动负债 4.44亿 --- --- 4.29亿
总资产 3.20亿 --- --- 3.30亿

股市直播解读市场风向标

股魔希
高手:股魔希
已经直播:490
月色避风港
高手:月色避风港
已经直播:374
灭绝师太
高手:灭绝师太
已经直播:427
联系[小财神]