TCL通讯

000542
查买卖点
已退市
开盘价: 27.34 最高价: 27.34 最低价: 27.19 昨收价: 27.34
振幅: --- 换手: --- 成交量: 12.41万手 成交金额: ---
日交易趋势图

注: 趋势图分2部分,上部为每分钟价格蜡烛图,下部分为每分钟成交量。

报告期 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31
基本每股收益 --- --- --- ---
稀释每股收益 --- --- --- ---
每股收益加权
(扣除非经常性损益后)
--- 0.88元 --- 1.92元
每股净资产 3.29元 3.07元 2.72元 2.36元
每股净资产(调整后) --- --- --- ---
每股经营活动产生的
现金流量净额
1.26元 1.55元 0.96元 2.44元
净资产收益率摊薄 30.50% 25.18% 14.05% 62.39%
净资产收益率加权 --- --- --- ---
营业收入 73.92亿 52.58亿 29.12亿 87.23亿
营业外收入 4.68百万 3.53百万 1.14百万 1.27百万
营业利润 5.86亿 4.74亿 2.70亿 11.55亿
投资收益 1.14百万 64.56万元 29.55万元 -20.32百万
利润总额 5.64亿 4.50亿 2.55亿 10.43亿
净利润 1.89亿 1.45亿 71.80百万 2.76亿
净利润
(扣除非经常性损益后)
--- --- --- ---
流动资产 49.72亿 51.95亿 55.57亿 45.85亿
流动负债 33.91亿 38.07亿 40.38亿 33.35亿
总资产 53.35亿 55.59亿 58.65亿 49.15亿

股市直播解读市场风向标

股魔希
高手:股魔希
已经直播:487
月色避风港
高手:月色避风港
已经直播:374
灭绝师太
高手:灭绝师太
已经直播:424
联系[小财神]