S*ST金荔

600762
查买卖点
已退市
开盘价: 0.77 最高价: 0.81 最低价: 0.77 昨收价: 0.77
振幅: --- 换手: --- 成交量: 3.14万手 成交金额: ---
日交易趋势图

注: 趋势图分2部分,上部为每分钟价格蜡烛图,下部分为每分钟成交量。

报告期 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31
基本每股收益 -0.17元 -0.11元 0.00元 ---
稀释每股收益 -0.17元 -0.11元 0.00元 ---
每股收益加权
(扣除非经常性损益后)
-0.17元 -0.11元 --- -0.46元
每股净资产 -3.43元 -3.46元 -3.36元 -3.25元
每股净资产(调整后) --- --- --- ---
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.00元 0.00元 0.00元 0.01元
净资产收益率摊薄 --- --- --- ---
净资产收益率加权 --- --- --- ---
营业收入 1.82百万 1.21百万 61.17万元 4.17百万
营业外收入 --- --- --- ---
营业利润 -18.90百万 -11.39百万 10.22万元 6.39百万
投资收益 --- --- --- ---
利润总额 -18.90百万 -11.39百万 10.22万元 6.39百万
净利润 -18.90百万 -11.39百万 10.22万元 6.38百万
净利润
(扣除非经常性损益后)
--- --- --- ---
流动资产 9.79百万 13.98百万 10.37百万 9.77百万
流动负债 8.39亿 8.36亿 8.32亿 8.20亿
总资产 4.77亿 4.81亿 4.77亿 4.77亿

股市直播解读市场风向标

股魔希
高手:股魔希
已经直播:488
月色避风港
高手:月色避风港
已经直播:374
灭绝师太
高手:灭绝师太
已经直播:425
联系[小财神]